Nieuwsbrief december 2021

Vooraf

In deze Nieuwsbrief praten wij je (‘volger’, donateur of belangstellende) uitvoerig bij over ons werk in Noordwest-Nepal d.w.z. over onze afgeronde en lopende projecten in Simikot. In Simikot, de ‘hoofdstad’ van het Humladistrict, werken wij al jarenlang samen met HEAD (Himalayan Education and Development), onze Nepalese ngo-partner, die zich inzet voor de toekomst van blinde/slechtziende en gehandicapte kinderen. Oprichter, inspirator en kartrekker van HEAD is onze contactpersoon Chhitup (zelf zeer slechtziend), waarmee wij in 2012 voor de eerste keer kennis maakten. Waar staat HEAD voor, zo vraag je je wellicht af?

In de woorden van Chhitup:

Disabled people are not regarded as contributors to society and therefore many children with disabilities don’t receive any education at all. The Himalayan Education and Development (HEAD) Nepal is a non-profit, non-political, non-religious and non-governmental organization, working for the empowerment, development, participation and contribution of children with disabilities, specially from the entire Himalayan region of Nepal, in all aspects of the Nepali society.

HEAD’S motto is erg duidelijk

DISABILITY IS NOT IMPOSSIBILITY

Chhitup Dorji Lama

Tot en met 2016 waren we als SNG actief in Simikot zonder financiële ondersteuning van grote(re) sponsors. Wij genoten wel de financiële steun van particuliere donaties (en dat is gelukkig nog steeds het geval) van ‘onze volgers’, waarvoor wij ontzettend dankbaar zijn. Dat stelt ons mede in staat om nadrukkelijk en aanwijsbaar bij te dragen aan de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van (merendeels) kleinschalige projecten ten gunste van de opvangkinderen. In nauwe samenwerking met HEAD realiseerden wij in 2016 o.a. de uitbreiding, vergroting en modernisering van Head Vision Home (april 2016) en de inrichting en meubilering van Head Enable Home (september 2016). In beide opvanghuizen tezamen wonen en leven plm. 45-50 kinderen.

Sinds 2017 werken wij in en vanuit Nederland ook samen met en zijn gesponsord door o.a. Wilde Ganzen, Elisabeth Strouven Foundation, Nacht van de Fooi, de Unica Foundation, Wereldwijd voor Kinderen en bouwonderneming Goevaers.

Deze samenwerking heeft ons de afgelopen jaren bepaald geen windeieren gelegd! Zo realiseerden wij de afgelopen jaren mede dankzij de hier genoemde grote sponsors de volgende projecten:

december 2017

Aanleg, installatie en ingebruikneming van een Zonnepaneelsysteem om beide (toenmalige) opvanghuizen Head Vision Home en Head Enable Home in Simikot van elektriciteit te voorzien: met financiële steun van Wilde Ganzen en Unica Foundation.

april 2019 – maart 2020

Het mobiele schoolproject in 2 verafgelegen municipalities Adanchuli en Tanjakot in Lower-Humla, gericht op onderwijs, training en begeleiding van 228 enkel- of meervoudig gehandicapte kinderen: samen met Wilde Ganzen. Er komt mogelijk in de toekomst een vervolg in de vorm van een 3de opvanghuis (vergelijkbaar met HVH en HEH).

Nirmal Bista en Chhitup Lama te paard in lower Humla

april 2020 – maart 2022

Het health care project is gericht op de medische en paramedische ondersteuning van de kinderen van Humla: niet alleen de kinderen van HEAD, maar ook van het dovenopvanghuis Sahara Samuha en de dalithkinderen van Upper-Simikot. Als gevolg van lockdownmaatregelen van de Nepalese overheid heeft dit project inmiddels de nodige vertraging opgelopen. Dit project is mede mogelijk door financiële ondersteuning van Wilde Ganzen en de Elisabeth Strouven Foundation.

april 2020 – september 2020

Het coronaproject/-budget (samen met Wilde Ganzen), teneinde HEAD/Chhitup in staat te stellen alle noodzakelijke preventieve hulpmiddelen aan te schaffen om het virus de pas af te snijden. Desondanks is op dit moment de situatie in Nepal, mede onder invloed van de corona-uitbraak in buurland India, nog altijd zorgwekkend.

december 2020 – april 2021

Afbouw en ingebruikneming van de Begane Grond van het in aanbouw zijnde Head Dream Home in Simikot: samen met Wilde Ganzen en Wereldwijd voor Kinderen.

Nieuwbouwproject HEAD Dream Home

Sinds medio 2021 zijn wij actief betrokken bij de bouw van de 1ste verdieping van Head Dream Home in Simikot (met financiële steun van Wilde Ganzen, Elisabeth Strouven Foundation, Nacht van de Fooi, Wereldwijd voor Kinderen en bouwonderneming Goevaers). En niet te vergeten een grote particuliere donatie van de voorzitter van de Unica Foundation.

De grote droom van Chhitup is – sinds hij zich inzet voor de blinde/slechtziende/gehandicapte kinderen van Humla (sinds 2010) – om een volwaardig en goed toegerust opvanghuis incl. (para-)medische voorzieningen te realiseren om daarmee hun toekomst ‘veilig te stellen’. Dat klinkt ambitieus en dat is het ook, want de lat ligt inderdaad hoog. Maar dat is niet zonder reden, want gehandicapten (blind, slechtziend, doof, slechthorend of anderszins gehandicapt) zijn in Nepal dubbel de klos. Immers, gehandicapt ben je in Nepal nooit zomaar, want dat is – zo wil een hardnekkig bijgeloof – het gevolg van een ‘slecht of fout leven’. Kortom, een gehandicapte wordt ook nog ‘ns gediscrimineerd vanwege z’n handicap!

De droom van Chhitup is, zoals gezegd, de realisatie van zijn Head Dream Home in Simikot. De bouw ervan is reeds gestart en de begane grond is dit voorjaar feestelijk opgeleverd en in gebruik genomen (zie foto’s hiervoor). De ingebruikneming van de begane grond van HDH viel samen met de 10de verjaardag van HEAD en het begin van het Nepalese Nieuwjaar. Aan de realisatie van de bouw tot nu toe, d.w.z. bouwrijp maken, fundering storten en b.g. realiseren is een jaar lang met vereende krachten gewerkt en het resultaat mag er zijn!

Chhitup en zijn mensen hebben beide opvanghuizen Head Vision Home en Head Enable Home (zie eerdere foto’s) in de eerst helft van april verhuisd naar de b.g. van Head Dream Home (de huur van beide homes is in mei 2021 opgezegd). Nu de begane grond klaar is, gaat de aandacht meer en meer uit naar de bouw en realisatie van de 1ste verdieping van Head Dream Home.

Op bovenstaande fotootjes is Head Dream Home vanuit verschillende invalshoeken te zien. Omdat het terrein van de bouwlocatie omhoog loopt is de oppervlakte van de b.g. de helft van beide hoger gelegen 1ste en 2de verdieping. De 3de verdieping (qua oppervlakte iets groter dan de b.g.) ligt meer naar achteren. Aan de achterkant van het gebouw komt een loophelling, zodat ook rolstoelen naar binnen en buiten/boven en beneden kunnen worden gerold.

De eerste verdieping

Zoals hiervoor al is opgemerkt is de b.g. half april 2021 opgeleverd en gaat alle aandacht nu uit naar de bouw van de 1ste verdieping.

Op de 1ste verdieping komen resp. 4 slaapkamers voor in totaal 30 kinderen, een gastenverblijf, een klaslokaal, een kamer voor ‘de oppasvader of -moeder’, een woonkamer/verblijfsruimte en uiteraard een sanitaire ruimte. In een nabijgelegen woning/gebouw is tot aan de oplevering van de 1ste verdieping (tijdelijk) slaapruimte voor de kinderen beschikbaar.

Bouw en tijdplanning

HEAD/Chhitup zijn rond medio oktober met de bouwwerkzaamheden begonnen, maar die liggen sinds half november stil i.v.m. de ingevallen winterse omstandigheden (Simikot ligt op plm. 2.850 meter). Hier een paar foto’s van de werkzaamheden in casu resultaten tot nu toe.

Zoals gezegd ligt de bouw sinds half november noodgedwongen stil. De verwachting is, dat vanaf half/eind maart 2022 de werkzaamheden voor de ruwbouw van de 1ste verdieping weer kunnen worden opgestart. Planning is om dat af te ronden voordat de moessonperiode zich aandient (medio/eind mei 2022). De afbouw van de verdieping zou dan van start kunnen gaan vanaf medio augustus/begin september en kunnen worden afgerond voor de winterperiode (medio/eind november 2022). Of dit ook allemaal volgens plan gaat verlopen, moet vanzelfsprekend worden afgewacht en is, naast de weersomstandigheden, mede afhankelijk van de tijdige levering van alle benodigde materialen en onderdelen. Mocht dit allemaal wel volgens plan verlopen, dan is oplevering en feestelijke ingebruikneming medio november voldoende reden om als SNG daar zelf bij aanwezig te zijn.

Verplaatsing zonnepanelen

In 2017 hebben wij samen met Wilde Ganzen en de Unica Foundation een ‘solar panel system’ aangelegd bij beide opvanghuizen Head Vision Home en Head Enable Home.

Met de oplevering van de b.g. van Head Dream Home zijn HVH en HEH overbodig geworden: de huur van beide opvanghuizen is om die reden per 1 mei jl. opgezegd. Met de Unica Foundation zijn recentelijk afspraken gemaakt over de verplaatsing van de zonnepanelen (incl. opslagbatterijen) van de oude naar de nieuwe locatie. Het gaat hierbij niet alleen om de verplaatsing en herinstallatie van het systeem, maar ook om een eventueel noodzakelijke uitbreiding ervan, alsmede de vervanging van kapotte of niet meer goed functionerende panelen door nieuwe.

Sponsoractie voor Laxmi, Gaugora, Ram en Pushpa

Zoals je wellicht weet hebben wij in 2019 en 2020 actie gevoerd voor het ophalen/inzamelen van (particuliere) giften voor een 4-tal gehandicapte HEAD-kinderen, die in aanmerking komen voor een operatie in Kathmandu.

Daarmee is een bedrag van naar schatting €8.250 gemoeid. Helaas is de actie nooit goed van de grond gekomen, maar tegelijkertijd ook nooit beëindigd. Kortom, we bekijken op dit moment nog altijd hoe we die weer nieuw leven kunnen inblazen, waarbij we vooral gebruik willen maken van sociale media (Facebook) en crowdfunding sites. We hopen daar begin volgend jaar mee van start te kunnen gaan.

Zienderogen

Via Wilde Ganzen bereikte ons het signaal dat Stichting Zienderogen geïnteresseerd was om in samenwerking met onze SNG een ‘eyecamp’ te organiseren in Simikot. Zienderogen heeft daar veel ervaring mee, zo bleek tijdens een nadere/eerste kennismaking, en die zou ingezet kunnen worden voor de kinderen en volwassenen van Humla. We hebben diverse malen contact gehad met een 2-tal vertegenwoordigers van Zienderogen, maar kwamen gaandeweg tot de conclusie dat het organiseren van een eyecamp niet zo simpel is als het lijkt. Het vraagt over en weer de nodige voorbereiding, teneinde zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. En dan gaat het niet om oogoperaties, want dat doet Zienderogen niet, maar om een veelheid aan beperkingen en aandoeningen die het dagelijks functioneren belemmeren: een lui oog of scheelkijken, maar soms ook ‘simpelweg’ het opmeten van de oogafwijking en zorgen voor een passende bril op sterkte.
We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om niet in Simikot (afgelegen, moeilijk bereikbaar en dure vliegtickets), maar in Chapagaun (stad ten zuiden van Kathmandu) een medisch-/oogkamp te organiseren in samenwerking met SERC (Special Education and Rehabilitation Center for Disabled Children). Kalpana Basnet en haar man Anish hebben dit grote opvanghuis op poten gezet en coördineren en runnen dit samen.

Het gezondheidsproject

Zoals hiervoor al opgemerkt loopt er sinds april 2020 een (para)medisch gezondheidsproject in Simikot (samen met Wilde Ganzen en het Elisabeth Strouven Fonds) tot april 2022. Dit project beoogt, kort gezegd, de realisatie van een (para)medische gezondheidspost die geleid wordt door een geschoolde gezondheidswerker/fysio-/ergotherapeut. Hij/zij richt zich in eerste instantie op onderzoek naar en de (pro-)actieve behandeling/ bevordering/bewaking van het (fysieke) functioneren van de gehandicapte HEADkinderen. Hij/zij legt een medisch dossier aan van alle kinderen en houdt het up-to-date. Zijn/haar inzet komt derhalve in het kort neer op:

  • actualiseren van de eerdere 0-meting (uitgevoerd door 2 van onze eerste vrijwilligers, te weten Bram van Tol/huisarts en Loes Martinius/ kinderergotherapeute);
  • het op individuele basis bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen;
  • bevorderen van de algehele hygiëne van de kinderen en medewerkers;
  • het voorkomen van ziektes;
  • idem het voorkomen van verdere achteruitgang en daarmee nieuwe beperkingen en tenslott
  • het zoveel en zo goed mogelijk bevorderen van de mobiliteit en de zelfredzaamheid van de kinderen.

Na het 1ste jaar zou, afhankelijk van de stand van zaken op dat moment, de gezondheidspost ook opengesteld worden voor andere (gehandicapte) kinderen van Simikot. Gedacht werd in elk geval aan de dove kinderen van Sahara Samuha en kinderen uit de dalithgemeenschap van Upper-Simikot die in elk opzicht in een kwetsbare positie verkeren. Die openstelling heeft als gevolg van de coronapandemie en een nationale lockdown vertraging opgelopen, maar blijft een projectdoelstelling!

Bram en Loes aan de wandel met twee kinderen

In een eerdere tussentijdse rapportage over de voortgang van het project laat onze belangrijkste contactpersoon Chhitup Lama weten, dat ondanks de pandemie de nodige stappen zijn gezet en activiteiten ontplooid conform het oorspronkelijke projectplan (daarover later meer in een apart bericht). Kortom, wij houden vanzelfsprekend de vinger aan de pols en blijven de voortgang nauwlettend volgen.

Donatie

Zonder particuliere en/of fondsdonaties zouden wij ons werk in Simikot niet kunnen doen. Daarom zijn wij heel blij, dat wij zo ruimhartig worden gesteund door veel van onze ‘volgers’ met regelmatig grote en gulle donaties, echt geweldig! Mogen wij ook volgend jaar weer rekenen op jouw steun, moreel en materieel? Dat kan uiteraard ook nog dit jaar en wel door overmaking van jouw donatie naar NL19TRIO0197925480 t.n.v. Stichting Nepal Geeft in Maastricht. Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van deze Nieuwsbrief, dan kun je e-mailen met de secretaris van SNG.

Rest ons nog je het allerbeste te wensen voor

Herman de Jong
Johan Peters
Peter Millenaar

Geplaatst in Blog, Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.