Nieuwsbrief december 2022

VOORAF

In deze Nieuwsbrief praten wij je (‘volger’, donateur of belangstellende) uitvoerig bij over ons werk in Noordwest-Nepal d.w.z. over onze afgeronde en lopende projecten in Simikot. In Simikot, de ‘hoofdstad’ van het Humladistrict, werken wij al jarenlang samen met HEAD (Himalayan Education and Development), onze Nepalese ngo-partner, die zich inzet voor de toekomst van blinde/slechtziende en gehandicapte kinderen.
Oprichter, inspirator en kartrekker van HEAD is onze contactpersoon Chhitup (zelf zeer slechtziend), waarmee wij in 2012 voor de eerste keer kennis maakten. Waar staat HEAD voor, zo vraag je je wellicht af? In de woorden van Chhitup:

disabled people are not regarded as contributors to society and therefore many children with disabilities don’t receive any education at all. The Himalayan Education and Development [HEAD] Nepal is a non-profit, non-political, non-religious and non-governmental organization, working for the empowerment, development, participation and contribution of children with disabilities, specially from the entire Himalayan region of Nepal, in all aspects of the Nepali society.

HEAD’S motto is dan ook erg duidelijk: DISABILITY IS NOT IMPOSSIBILITY

Tot en met 2016 waren we als SNG actief in Simikot zonder financiële ondersteuning van grote(re) sponsors. Wij genoten wel de financiële steun van particuliere donaties (en dat is gelukkig nog steeds het geval) van ‘onze volgers’, waarvoor wij ontzettend dankbaar zijn. Dat stelt ons mede in staat om nadrukkelijk en aanwijsbaar bij te dragen aan de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van (merendeels) kleinschalige projecten ten gunste van de opvangkinderen. In nauwe samenwerking met HEAD realiseerden wij in 2016 o.a. de uitbreiding, vergroting en modernisering van Head Vision Home (april 2016) en de inrichting en meubilering van Head Enable Home (september 2016). In beide opvanghuizen tezamen wonen en leven plm. 45-50 gehandicapte kinderen.

Sinds 2017 werken wij in en vanuit Nederland ook samen met en zijn gesponsord door o.a. Wilde Ganzen, Elisabeth Strouven Foundation, Nacht van de Fooi, de Unica Foundation, Wereldwijd voor Kinderen en bouwonderneming Goevaers/Stichting Antonius.

Deze samenwerking heeft ons de afgelopen jaren bepaald geen windeieren gelegd! Zo realiseerden wij de afgelopen jaren mede dankzij de hier genoemde grote sponsors de volgende projecten:

12-2017
Aanleg, installatie en ingebruikneming van een Zonnepaneelsysteem om beide (toenmalige) opvanghuizen Head Vision Home en Head Enable Home in Simikot van elektriciteit te voorzien: met financiële steun van Wilde Ganzen en Unica Foundation.

04/2019 – 03/2020
Het mobiele schoolproject in 2 verafgelegen municipalities Adanchuli en Tanjakot in Lower-Humla, gericht op onderwijs, training en begeleiding van 228 enkel- of meervoudig gehandicapte kinderen: samen met Wilde Ganzen. Er komt mogelijk in de toekomst een vervolg in de vorm van een 3de opvanghuis (vergelijkbaar met HVH en HEH).

04/2020 – 06/2022
Het health care project is gericht op de medische en paramedische ondersteuning van de kinderen van Humla: niet alleen de kinderen van HEAD, maar ook van het dovenopvanghuis Sahara Samuha en de dalithkinderen van Upper-Simikot. Als gevolg van lockdownmaatregelen van de Nepalese overheid heeft dit project inmiddels de nodige vertraging opgelopen. Dit project is mede mogelijk door financiële ondersteuning van Wilde Ganzen en de Elisabeth Strouven Foundation. Dankzij een andere sponsor loopt het project nog een jaar lang door (tot juni 2023).

04/2020 – 09/2020
Het coronaproject/-budget (samen met Wilde Ganzen), teneinde HEAD/Chhitup in staat te stellen alle noodzakelijke preventieve hulpmiddelen aan te schaffen om het virus de pas af te snijden. Desondanks is op dit moment de situatie in Nepal, mede onder invloed van de corona-uitbraak in buurland India, nog altijd zorgwekkend.

12/2020 – 04/2021
Afbouw en ingebruikneming van de Begane Grond van het in aanbouw zijnde Head Dream Home (zie hierna) in Simikot: samen met Wilde Ganzen en Wereldwijd voor Kinderen.

NIEUWBOUWPROJECT HEAD DREAM HOME

Sinds medio 2021 zijn wij actief betrokken bij de bouw van de 1ste verdieping van Head Dream Home in Simikot (met financiële steun van Wilde Ganzen, Elisabeth Strouven Foundation, Nacht van de Fooi, Wereldwijd voor Kinderen en bouwonderneming Goevaers). En niet te vergeten een grote particuliere donatie van de voorzitter van de Unica Foundation.
De grote droom van Chhitup is – sinds hij zich inzet voor de blinde/slechtziende/gehandicapte kinderen van Humla (sinds 2010) – om een volwaardig en goed toegerust opvanghuis incl. (para-)medische voorzieningen te realiseren om daarmee hun toekomst ‘veilig te stellen’. Dat klinkt ambitieus en dat is het ook, want de lat ligt inderdaad hoog. Maar dat is niet zonder reden, want gehandicapten (blind, slechtziend, doof, slechthorend of anderszins gehandicapt) zijn in Nepal dubbel de klos. Immers, gehandicapt ben je in Nepal nooit zomaar, want dat is – zo wil een hardnekkig bijgeloof – het gevolg van een ‘slecht of fout leven’. Kortom, een gehandicapte wordt ook nog ‘ns gediscrimineerd vanwege z’n handicap!
De droom van Chhitup is, zoals gezegd, de realisatie van zijn Head Dream Home in Simikot. De bouw ervan is plm. 2,5 jaar geleden van start gegaan. De begane grond is in april 2021 feestelijk opgeleverd en in gebruik genomen (zie foto’s hiervoor). Dat viel samen met de 10de verjaardag van HEAD en het begin van het Nepalese Nieuwjaar. Chhitup en zijn mensen hebben beide opvanghuizen Head Vision Home en Head Enable Home (zie eerdere foto’s) medio april 2021 verhuisd naar de b.g. van Head Dream Home (de huur van beide homes is in mei 2021 opgezegd). Na de oplevering van de begane grond, is in maart 2022 een begin gemaakt met de bouw van de 1ste verdieping, welke eind november is opgeleverd en in gebruik genomen.

HEAD DREAM HOME

Op bovenstaande fotootjes is Head Dream Home vanuit verschillende invalshoeken te zien. Omdat het terrein van de bouwlocatie omhoog loopt is de oppervlakte van de b.g. de helft van beide hoger gelegen 1ste en 2de verdieping. De 3de verdieping (qua oppervlakte iets groter dan de b.g.) ligt meer naar achteren, zoals op bijgaande ontwerptekeningen goed is te zien. Aan de achterkant van het gebouw komt een loophelling, zodat ook rolstoelen naar binnen en buiten/boven en beneden kunnen worden gerold

DE 1ste VERDIEPING (05/2021 – 11/2022)

Zoals hiervoor al is opgemerkt is de b.g. half april 2021 opgeleverd en de 1ste verdieping november 2022.

De 1ste verdieping ‘huisvest’ resp. 4 slaapkamers voor in totaal 32 kinderen, een gastenverblijf, een klaslokaal, een kamer voor ‘de oppasvader of -moeder’, een woonkamer/verblijfsruimte en uiteraard een sanitaire ruimte. In een nabijgelegen woning/gebouw is tot aan de definitieve oplevering van de 1ste en 2de verdieping (tijdelijk) slaapruimte voor de kinderen beschikbaar.

BOUW EN TIJDSPLANNING 2de VERDIEPING (START 03/2023)

De bouw van de 2de verdieping gaat voorjaar 2023 van start. Als alles volgens planning verloopt, wordt de 2de verdieping aan het eind van 2023 opgeleverd, maar of dat haalbaar is zal niet alleen in hoge mate afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, maar ook van de tijdige levering van de benodigde materialen en het (dure) transport dat nodig is om deze (eveneens tijdig) ‘in te vliegen’. Tenzij muilezels worden ingezet vanuit Tibet, hetgeen niet ongebruikelijk is. Met de oplevering van de 2de verdieping aan het eind van dit jaar (2023) begint Chhitup’s droom steeds meer werkelijkheid te worden en dat zou zomaar in 2024 het geval kunnen zijn!

VERPLAATSING SOLAR PANEL SYSTEM

In 2017 hebben wij samen met Wilde Ganzen en de Unica Foundation een ‘solar panel system’ aangelegd bij beide opvanghuizen Head Vision Home en Head Enable Home.

Met de oplevering van de b.g. van Head Dream Home zijn HVH en HEH overbodig geworden: de huur van beide opvanghuizen is om die reden per 1 mei 2021 opgezegd. Met de Unica Foundation zijn recentelijk afspraken gemaakt over de verplaatsing van de zonnepanelen (incl. opslagbatterijen) van de oude naar de nieuwe locatie. Het gaat hierbij niet alleen om de tezijnertijdse verplaatsing en herinstallatie van het systeem (mogelijk na de definitieve oplevering van HDH in 2024), maar ook om een eventueel noodzakelijke uitbreiding ervan, alsmede de vervanging van kapotte of niet meer goed functionerende panelen door nieuwe.

SPONSORACTIE VOOR LAXMI, GAUGORA, RAM, PUSHPA, KALSARA EN TULASA

Zoals je wellicht weet hebben wij in 2019, 2020 en 2012 actie gevoerd voor het ophalen/inzamelen van (particuliere) giften voor een 6-tal gehandicapte HEAD-kinderen, die in aanmerking komen voor een operatie in Kathmandu.

Daarmee is een bedrag van naar schatting €8.000 gemoeid. Op kerstavond 2021 werden wij bijzonder aangenaam verrast door een particuliere gift van die grootte, zodat onze sponsoractie ten langen leste het gewenste/beoogde resultaat opleverde. Zie voor meer info en de actuele stand van zaken het desbetreffende artikel elders op onze website.

HET GEZONDHEIDSPROJECT

Zoals hiervoor al opgemerkt liep er sinds april 2020 een (para)medisch gezondheidsproject in Simikot (samen met Wilde Ganzen en het Elisabeth Strouven Fonds) tot juni 2022. Dit project beoogt, kort gezegd, de realisatie van een (para)medische gezondheidspost die geleid wordt door een geschoolde gezondheidswerker/fysio-/ergotherapeut. Hij/zij richt zich in eerste instantie op onderzoek naar en de (pro-)actieve behandeling/ bevordering/bewaking van het (fysieke) functioneren van de gehandicapte HEAD-kinderen. Hij/zij legt een medisch dossier aan van alle kinderen en houdt het up-to-date. Zijn/haar inzet komt derhalve in het kort neer op:

  • actualiseren van de eerdere 0-meting (uitgevoerd door 2 van onze eerste vrijwilligers, te weten Bram van Tol/huisarts en Loes Martinius/kinderergotherapeute);
  • het op individuele basis bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen;
  • bevorderen van de algehele hygiëne van de kinderen en medewerkers;
  • het voorkomen van ziektes;
  • idem het voorkomen van verdere achteruitgang en daarmee nieuwe beperkingen en tenslotte
  • het zoveel en zo goed mogelijk bevorderen van de mobiliteit en de zelfredzaamheid van de kinderen.

Na het 1ste jaar zou, afhankelijk van de stand van zaken op dat moment, de gezondheidspost ook opengesteld worden voor andere (gehandicapte) kinderen van Simikot. Gedacht werd in elk geval aan de dove kinderen van Sahara Samuha en kinderen uit de dalithgemeenschap van Upper-Simikot die in elk opzicht in een kwetsbare positie verkeren. Die openstelling heeft als gevolg van de coronapandemie en een nationale lockdown vertraging opgelopen, maar blijft een projectdoelstelling!

In een eerdere tussentijdse rapportage over de voortgang van het project laat onze belangrijkste contactpersoon Chhitup Lama weten, dat ondanks de pandemie de nodige stappen zijn gezet en activiteiten ontplooid conform het oorspronkelijke projectplan (daarover later meer in een apart bericht). Sinds juli 2022 is de financiële ondersteuning en daarmee de continuïteit van het project gewaarborgd dankzij de inzet van de Zwitserse ngo Med-Solutions.

HET JEEP-PROJECT

Ons nieuwste kleinschalige sponsorproject mikt op het inzamelen van geld voor de mogelijke aanschaf van een Mahindra Bolero Jeep. Niet alleen bedoeld voor het vervoer van kinderen die door hun handicap moeilijk zo niet onmogelijk op en neer kunnen naar school (in Simikot dus), maar ook voor het betaalde transport van mensen/toeristen binnen Simikot en daarbuiten. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan transport naar de Tibetaanse grens. Vandaar gaan in het hoogseizoen veel hindoes (voornamelijk uit India), boeddhisten en westerlingen/toeristen richting Lac Manasarovar en Mount Kailash. Deze voor hindoes en boeddhisten heilige berg kan niet worden beklommen, maar Mt Kailash kan wel worden omlopen. Voor de aanschaf van deze Mahindra Jeep is algauw een sponsorbedrag van plm. €12.000 nodig, waarover wij diverse contacten hebben uitgezet.

TENSLOTTE

Wij hebben de afgelopen jaren regelmatig op de Sociale Jaarmarkt in Best gestaan. We brachten daar aandelen aan de man: aandelen in Head, onze Nepalese partnerorganisatie. De enthousiaste reacties van de voorbijgangers waren hartverwarmend en dat gold ook voor de achtereenvolgende opbrengsten.

 

DONATIE

Zonder particuliere- en/of fondsdonaties zouden wij ons werk in Simikot niet kunnen doen. Daarom zijn wij heel blij, dat wij zo ruimhartig worden gesteund door veel van onze ‘volgers’ met regelmatig grote en gulle donaties, echt geweldig! Mogen wij ook volgend jaar weer rekenen op jouw steun, moreel en materieel? Dat kan uiteraard en wel door overmaking van jouw donatie naar NL19TRIO0197925480 t.n.v. Stichting Nepal Geeft in Maastricht.

Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van deze Nieuwsbrief, dan kun je e-mailen met de secretaris van SNG (hermandcdejong1948@gmail.com).

Rest ons nog je het allerbeste te wensen voor

Hartelijke groet van
Herman de Jong, Peter Millenaar, Johan Peters


Geplaatst in Blog, Nieuws.