Doneer – België

De bankgegevens ten behoeve van donaties zijn:
IBAN: NL19 TRIO 0197 9254 80
BIC: TRIONL2U
Ten name van Stichting Nepal Geeft te Maastricht
Indien u graag heeft dat we uw donatie voor een specifiek project gebruiken, verzoeken wij u dit te vermelden bij uw overboeking.

Stichting Nepal Geeft! is in Nederland erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee wordt in Nederland bepaald of donaties aftrekbaar zijn.

België hanteert een vergelijkbaar systeem door middel van het afgeven van een erkenning door het ministerie van Financiën. Deze erkenning wordt echter enkel afgegeven aan Belgische VZW’s of stichtingen. Donaties aan buitenlandse stichtingen zijn ook aftrekbaar indien zij aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Feitelijk wordt dit ondervangen door het afgeven van de ANBI erkenning.

Hoe dan ook voldoet Stichting Nepal Geeft! aan de erkenningsvoorwaarden van de Federale Dienst Financiën en aan de definitie van hulp aan ontwikkelingslanden van het departement Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking:

 • Stichting Nepal Geeft! bezit een rechtspersoonlijkheid
 • Stichting Nepal Geeft! bejaagt generlei gewin, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig
 • De werkzaamheden van Stichting Nepal Geeft! richten zich op hulpverlening aan ontwikkelingslanden, Nepal in het bijzonder
 • Nepal is een ontwikkelingsland op basis van de lijst opgesteld door het Comité voor Ontwikkelingshulp (CAD) van de OESO
 • Stichting Nepal Geeft! draagt bij tot structurele en duurzame ontwikkeling
 • Stichting Nepal Geeft! voert de projecten uit in samenwerking met lokale organisaties of instellingen
 • Stichting Nepal Geeft! besteedt ruim minder dan 20% van haar bestaansmiddelen van alle aard voor haar kosten van algemeen beheer
 • De activiteiten van Stichting Nepal Geeft! zijn duidelijk controleerbaar

Omdat wij voldoen aan deze voorwaarden zijn uw donaties aftrekbaar indien:

 • De som van de donaties aan Stichting Nepal Geeft! dit jaar minimaal € 40,- bedraagt
 • De gift in geld gedaan is
 • U van Stichting Nepal Geeft! een fiscaal attest ontvangen heeft

Uw belastingvermindering bedraagt dan 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • ofwel 20% van het totale netto-inkomen
 • ofwel 397.850 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020)

Omdat de bank sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen adresinformatie meer ter beschikking stelt bij binnenkomende overboekingen, kunnen wij u helaas niet meer automatisch een attest toezenden.

Indien u voorgaande jaren van ons automatisch een attest ontvangen heeft mogen wij u dit op basis van voornoemde verordening eveneens niet meer automatisch toesturen omdat wij niet kunnen controleren of het bij ons bekende adres het juiste is.

Indien u graag een attest wenst te ontvangen, kunt u dit vanaf 1 januari volgend op het jaar van uw donatie aanvragen via info@nepalgeeft.org onder vermelding van uw adres en het bankrekeningnummer van waaruit de donaties zijn overgeboekt.