Over Nepal geeft!

Stichting Nepal Geeft! is een kleine hulpverleningsorganisatie, opgericht op 8 april 2014 in Maastricht, die zich richt op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in Nepal, op het bieden van een toekomstperspectief in de meest brede zin van het woord, op het bieden van een menswaardig(er) bestaan. Onder het motto: GEEF OM NEPAL! Toch heeft onze stichting de naam Nepal Geeft! In ons denken over ontwikkelingssamenwerking staren wij ons niet blind op de ‘geef-hulp-gedachte’. Wij ervaren in ons werk ook, dat Nepal ons veel te bieden heeft, zoals een minder materialistische kijk op het leven, de rust in de tijd, het vertrouwen in het moment, de kracht van de eenvoud, een ontwapenende en onvoorwaardelijke gastvrijheid, de weldaad van een glimlach, vandaar… Nepal Geeft!

Nepal staat niet alleen voor een groots en overweldigend landschap, maar ook voor een zeer omvangrijk en intensief werkgebied van ongeveer vier keer Nederland. Hier wonen, leven en werken naar schatting 30 miljoen mensen, doorgaans onder zeer armoedige om niet te zeggen mensonwaardige omstandigheden.

Waarom doen we wat we doen?

Stichting Nepal Geeft! erkent de schrijnende ongelijkheid die momenteel op wereldschaal bestaat tussen de Eerste Wereld en de Derde Wereld. Deze ongelijkheid is de bron van heel veel ellende, zowel op microniveau als op macroniveau. En dan gaat het niet alleen om zaken als armoede, gezondheid en onderwijs, maar ook om raciale, etnische en religieuze spanningen die overal ter wereld de kop opsteken en regelmatig tot (tot nu toe) regionale oorlogen aanleiding geven. Veel onschuldige burgers betalen daarvoor soms een ‘dubbele’ prijs: ze zijn in dat geval niet alleen slachtoffer van oorlogshandelingen, maar zien zich ook geconfronteerd met een verdere verslechtering van hun soms toch al ellendige levensomstandigheden. De vraag is hoe lang dat nog zo blijft.

Die schrijnende ongelijkheid, zoals die al jarenlang bestaat, is de facto in zichzelf al een schending van mensenrechten, namelijk de schending van het recht van elk mens, elk individu op een leef- en menswaardig bestaan. De gapende kloof tussen onze welvaart, onze gezondheidszorg, ons onderwijs, ons comfortabele bestaan en die van de Derde Wereld is volstrekt onacceptabel. Het dichten van die kloof, het opheffen van die ongelijkheid is geen sinecure, maar wel een opdracht aan en voor al degenen die politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

Stichting Nepal Geeft! is een organisatie die zich het lot, het bijkans uitzichtloze bestaan van de vele honderden miljoenen wereldburgers aantrekt en aan verandering = verbetering daarvan actief wil bijdragen. Uit solidariteit, uit menslievendheid, jazeker, want waar wij dankzij radio, TV en internet weet hebben van ‘de situatie in de wereld’ is, in onze opvatting, aan de kant blijven staan geen optie.

Welke rol spelen de millenniumdoelen?

Voor Stichting Nepal Geeft! zijn de millenniumdoelen, zoals die in 2000 zijn geformuleerd door de regeringsleiders van 189 landen om voor 2015 de grootste wereldproblemen aan te pakken, een belangrijk richtsnoer. In de 8 millenniumdoelen komen de belangrijkste ‘achterstanden’ aan bod, die tezamen de achterstands- en ontwikkelingsproblematiek op wereldschaal benoemen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, dat de voortgang in de realisatie van de 8 millenniumdoelen wordt bepaald (en vertraagd) door politieke, economische, religieuze en militaire belangen en meningsverschillen.

Wat zijn onze projecten?

Het hoofddoel van Stichting Nepal Geeft! voor de komende jaren: Het ondersteunen van de 2 tehuizen van Head Nepal het Home Vision Home en Home Enable Home. Om dat voor elkaar te krijgen investeren we ons werk in:

  1. het aantrekken van financiële middelen in de vorm van sponsors en donateurs
  2. het zoeken van samenwerking met gelijkgestemde partners met het oog op de realisatie van genoemde projecten en
  3. een verdere uitbouw van het relatienetwerk.

Onze inzet voor de realisatie van dit kleinschalige humanitaire project (zie hierna) is een ‘logisch’ uitvloeisel van onze (toekomst)visie en de ‘noodzaak’ om een bijdrage te leveren aan de leniging van de nood van medemensen die door toeval niet in Nederland of België zijn geboren en daar elke dag ‘de rekening voor betalen’. Onze bijdrage, hoe klein ook, is hard nodig uit, zoals al eerder gezegd, solidariteit en menslievendheid.

Hoe werken wij?

Wij kiezen voor een werkwijze die wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, lokaal draagvlak en langdurigheid.

Kleinschaligheid

Met kleinschaligheid bedoelen we inderdaad ‘klein van schaal’ en dat slaat dan niet alleen op de grootte van het dorp of de lokale gemeenschap waarin en waarmee Stichting Nepal Geeft! nauw samenwerkt. Het slaat ook op de (kleinschalige) omvang van het project, waarvan de impact op de lokale gemeenschap desalniettemin groot en verreikend kan zijn.

Lokaal draagvlak

Met lokaal draagvlak bedoelen we letterlijk, dat het project gedragen en (h)erkend wordt door de lokale gemeenschap en nadrukkelijk voortkomt uit en voorziet in wensen en behoeftes van diezelfde lokale gemeenschap. Het project draagt daarmee direct bij aan verbetering van de lokale leefomstandigheden. Lokaal draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor de intensieve samenwerking met en tussen partijen, zijnde de plaatselijke of regionale NGO en Stichting Nepal Geeft!, en is daarmee een belangrijke bouwsteen voor succes.

Langdurigheid

Met langdurigheid bedoelen we, dat we bij voorkeur een lokale gemeenschap langdurig ondersteunen. Dat levert binnen de lokale gemeenschap het vertrouwen op, dat Stichting Nepal Geeft! daadwerkelijk bereid en in staat is bij te dragen aan de structurele ontwikkeling en verbetering van lokale voorzieningen en daarmee aan toekomstperspectief van mensen.

Andere kenmerken van onze werkwijze en projecten zijn:

  • concreet in de vorm van een materiële of praktische voorziening
  • educatief en, indien realiseerbaar, gericht op zelfvoorziening
  • in nauwe samenwerking met betrouwbare (lokale) partners (zie hierboven)
  • ecologisch verantwoord en met gebruikmaking van goed materiaal
  • tegen minimale overheadkosten